Раlgaarvestus

 • Iga töötaja isikliku arvestuskaardi pidamine.
 • Firma allüksuste ja ametinimetuste kooseisunimekirjade loomine.
 • Töötajate liikumise jälgimne ettevõtte allüksustes ja ametikohtadel.
 • Andmete registreerimine töötaja väljaõppe, eriala valdamise, noomituste ja kiitute kohta.
 • Töötajate eri liigiliste puhkuste registreerimine.
 • Tööajatabelite täitmine.
 • Töökaskude töötlus.
 • Erinevate arvestusliikide, kinnipidamis liikide ja muude valemite laihaardeline kasutusvõimaluste mehhanism.
 • Palgaarvestus.
 • Palgalehtede trükkimine.
 • Palgaarvestuskannete vormindamine kanneteks moodulisse “raamatupidamise arvestus“.
 • Maksu aruanne, tõendite trükkimise ja statistiliste aruannete vormindamine.
 • TSD vormide edastamine maksuametile elektroonilisel teel.
 • Palgaülekannete exportimine tuntumatesse Eesti pangasüsteemidesse.