Раlgaarvestus

  • Iga töötaja isikliku arvestuskaardi pidamine.
  • Firma allüksuste ja ametinimetuste kooseisunimekirjade loomine.
  • Töötajate liikumise jälgimne ettevõtte allüksustes ja ametikohtadel.
  • Andmete registreerimine töötaja väljaõppe, eriala valdamise, noomituste ja kiitute kohta.
  • Töötajate eri liigiliste puhkuste registreerimine.
  • Tööajatabelite täitmine.
  • Töökaskude töötlus.
  • Erinevate arvestusliikide, kinnipidamis liikide ja muude valemite laihaardeline kasutusvõimaluste mehhanism.
  • Palgaarvestus.
  • Palgalehtede trükkimine.
  • Palgaarvestuskannete vormindamine kanneteks moodulisse “raamatupidamise arvestus“.
  • Maksu aruanne, tõendite trükkimise ja statistiliste aruannete vormindamine.
  • TSD vormide edastamine maksuametile elektroonilisel teel.
  • Palgaülekannete exportimine tuntumatesse Eesti pangasüsteemidesse.